Turn to White | Elegant Magazine

Elegant Magazine, July 2019
Model: Ardelyn @ Atlantis